Kontrola, oprava a inštalácia

Kontroly, opravy a inštalácie požiarnych vodovodov vykonávame v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. A to podzemné, nadzemné aj vnútorné, ktorých kontrolu musí zabezpečiť podľa § 15 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. každá právnická a fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov,  ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.


Pri kontrole požiarneho vodovodu (hydrantu) sa kontroluje:

  • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
  • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
  • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
  • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
  • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
  • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
  • množstvo vody v nádrži,
  • nepriepustnosť nádrže.


Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania sa kontrola požiarnych vodovodov rozširuje o:

  • realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
  • funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí.


O každej kontrole vyhotovíme záznam podľa §15 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 699/2004, ktorý je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi. Priamo pri kontrole môžeme odstrániť všetky zistené nedostatky, tj. doplniť výbavu, vymeniť resp. pretesniť ventily.

Súčasťou kontroly požiarneho vodovodu je aj tlaková skúška hydrantovej hadice. O tlakovej skúške hadice vyhotovíme kontrolnú správu.