Kontrola a oprava

Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Kontrola hasiacich prístrojov sa musí vykonať najmenej raz za 12 mesiacov, resp. raz za 24 mesiacov u nových typov hasiacich prístrojov, ktoré boli uvedené na trh podľa osobitných predpisov. Na základe Vašej objednávky vykonáme kontrolu hasiacich prístrojov priamo vo Vašom objekte odborne spôsobilými osobami s platnými osvedčeniami od výrobcov pre jednotlivé typy a druhy prenosných a pojazdných prístrojov. Všetky vyhovujúce hasiace prístroje budú zaplombované a označené štítkom kontrolóra hasiacich prístrojov podľa vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. O každej kontrole bude vyhotovené potvrdenie podľa vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z.


OBSAH KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA:

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:

 • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
 • kontrolu kompletnosti,
 • meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
 • kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 • kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 • umiestnenie plomby,
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.


Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:

 • optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
 • kontrolu kompletnosti,
 • posúdenie kvality hasiacej látky,
 • kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
 • kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
 • kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
 • kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
 • kontrolu ovládacej armatúry,
 • kontrolu čistoty filtra,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,
 • kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 • kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 • umiestnenie plomby,
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.


Kontrola prenosného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 2 písm. d), zahŕňa:

 • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
 • kontrolu kompletnosti,
 • kontrolu hmotnosti prístroja,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
 • kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 • kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 • umiestnenie plomby,
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

  Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

  • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
  • kontrolu kompletnosti,
  • meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,
  • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
  • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
  • kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
  • kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
  • umiestnenie plomby,
  • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

    Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:

    • optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
    • kontrolu kompletnosti,
    • posúdenie kvality hasiacej látky,
    • kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
    • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
    • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
    • kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
    • kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
    • kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
    • kontrolu ovládacej armatúry,
    • kontrolu čistoty filtra,
    • kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,
    • kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
    • kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly
    • umiestnenie plomby,
    • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

     Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 3 písm. e), zahŕňa: 

     • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
     • kontrolu kompletnosti,
     • kontrolu hmotnosti prístroja,
     • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
     • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
     • kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
     • kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
     • umiestnenie plomby,
     • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.


     OBSAH OPRAVY A PLNENIA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA:


     Oprava prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

     • uvoľnenie tlaku výtlačného plynu v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, v ktorej je hasiaca látka pod trvalým tlakom výtlačného plynu,
     • demontáž súčastí hasiaceho prístroja,
     • vypustenie hasiacej látky z hasiaceho prístroja,
     • vyčistenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja, 
     • vizuálnu kontrolu vonkajších stien a vnútorných stien tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
     • vyčistenie filtra hasiacej látky; kontrolu filtra hasiacej látky,
     • vyčistenie stúpacej rúrky; kontrolu stúpacej rúrky,
     • vyčistenie ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky; kontrolu ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky,
     • vyčistenie prúdnice,
     • naplnenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja hasiacou látkou,
     • umiestnenie výtlačného plynu do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo umiestnenie samostatnej tlakovej patróny s výtlačným plynom do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja.